Zapewnienie dostępności

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wesolyskrzat.edu.pl 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Data publikacji strony internetowej: 2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2 października 2023 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 r.
 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Podwysocka i Paulina Pycińska, adres poczty elektronicznej: pm1.sekretariat@marki.pl
 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach ul. Piłsudskiego 77

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. 11listopada i boczne od tyłu budynku przeznaczone dla pracowników i dostawców. Używane jest tylko wejście główne od ul. 11listopada. Aby wejść do budynku należy pokonać schody, które są oznaczone fakturą i kontrastem. Schody są proste, wyposażone w poręcze. Brak platformy i podnośnika platformowego. Szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. W przedszkolu znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu sal i pomieszczeń. Gabinet dyrektora znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie. Pracownicy przedszkola udzielają informacji dotyczących lokalizacji i godzin pracy gabinetu. Schody na pierwsze piętro posiadają poręcze. Brak windy, wąskie korytarze i szerokość drzwi do gabinetu uniemożliwiają dostęp osób poruszających się na wózkach. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Nie spełnia standardów dostępności dla osób na wózkach. Przedszkole  nie dysponuje miejscami parkingowymi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu istnieje możliwość ze skorzystania on-line tłumacza języka migowego .

Przedszkole Miejskie nr 1 „ Wesoły Skrzat” w Markach Filia przy ul. Okólnej 34

1. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier i przeszkód poziomych i pionowych

2. Komunikacja – dojazd do budynku  parking  z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych

3. Komunikacja między poziomami bez przeszkód – korytarze-piętra, za pomocą windy

4. Dostęp do budynku  bez progowy, nawierzchnie i posadzki twarde, gładkie, kontrastujące.

5. Informacja wstępna – domofon, recepcja, portier

6. Oznaczenia, napisy, tablice dobrze widoczne, kontrastowa, pastelowa kolorystyka w budynku

7. W budynku są pomieszczenia sanitarne (toalety) przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

8. W budynku znajduje się pętla indukcyjna, istnieje możliwość ze skorzystania on-line tłumacza języka migowego.

9. W budynku są udogodnienia dla osób niewidomych 

Informacja o dostępności strony internetowej dla użytkowników z niepełnosprawnością

Strona internetowa jest dostępna dla użytkowników z niepełnosprawnością (zawiera narzędzia ułatwień dostępu).

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności Filia Przedszkola

Załączniki

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności Filia Przedszkola

tekst do odczytu maszynowegoPrzewiń na górę
Skip to content